انجام مطالعات شتاب مبنا و طیف پاسخ طرح برای ساختمانهای بلندمرتبه

از جمله آیتم های موثر بر ضریب زلزله ، شتاب مبنای طراحی می باشد که در طراحی سازه از آن استفاده می گردد .
A به شتاب مبنای طرح موسوم است و معرف نسبت شتاب زلزله احتمالی به شتاب ثقل است .
استاندارد 2800 زلزله ، ایران را در 4 منطقه لرزه خیزی معرفی می کند و برای هر کدام شتاب مبنای طراحی را ارائه می دهد .
در آمریکا این آیتم با Z نشان داده می شود و با ضریب Zone یا منطقه معروف است .
به این شتاب ها در اصطلاح مهندسی زلزله DBE یعنی زلزله سطح طرح گفته می شود .
برای سازه های خیلی حساس مانند بیمارستان ، از این نسبت ها استفاده نمی شود ، بلکه سایت را تحلیل خطر می کنند و تخمین خطر انجام می شود .