هر سازه ای که پایین تر از  سطح زمین  احداث شود مسلماً تحت نیروهایی است که از طرف خاک در تماس با سازه به آن وارد می شود. طراحی و اجرای سازه های حائل خاک و زیرزمینی یکی از شاخه های مهم مهند سی عمران محسوب می شود.
از جمله سازه های زیر زمینی می توان به تونل های راه آهن یا وسایل نقلیه ساختمان های زیر زمینی مثل نیروگاهها ،سازه های زهکش، سازه های حائل خاک و خطوط لوله اشاره نمود.تعیین نیروهای وارد بر  یک سازه زیر زمینی توسط خاک های اطراف را نمی توان به طور صحیح با در نظر گرفتن ملاحظات سازه یا تنها از طریق ملاحظات خاک اطراف به انجام رساند زیرا رفتار یکی بر  دیگری تاثیر گذار است .بنابراین مهندس عمران باید آشنا با مباحث اندرکنشی خاک و سازه باشد تا بتواند به طور مناسبی سازه های قرار گرفته در معرض بارگذاری خاک را طراحی نماید.